Ausgewählte Filter:

Profilringpackerwalze

Ergebnisse

Filter
Hersteller Bauart Preis
Optipack 4 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 23.920,00 €

Profilringpackerwalze

3.100 kg

23.920,00 €
Optipack 5 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 27.500,00 €

Profilringpackerwalze

3.750 kg

27.500,00 €
Optipack 6 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 29.680,00 €

Profilringpackerwalze

4 t

29.680,00 €
Optipack 8 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 33.380,00 €

Profilringpackerwalze

4.800 kg

33.380,00 €
Blechwalze 700

Unia Group

Preis:

Profilringpackerwalze

770 - 2.170 kg

Optipack 4 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 23.920,00 €

Profilringpackerwalze

3.100 kg

23.920,00 €
Optipack 5 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 27.500,00 €

Profilringpackerwalze

3.750 kg

27.500,00 €
Optipack 6 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 29.680,00 €

Profilringpackerwalze

4 t

29.680,00 €
Optipack 8 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 33.380,00 €

Profilringpackerwalze

4.800 kg

33.380,00 €
Blechwalze 700

Unia Group

Preis:

Profilringpackerwalze

770 - 2.170 kg

Optipack 4 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 25.130,00 €

Profilringpackerwalze

3.460 kg

25.130,00 €
Optipack 5 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 28.900,00 €

Profilringpackerwalze

4.135 kg

28.900,00 €
Optipack 6 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 31.180,00 €

Profilringpackerwalze

4.525 kg

31.180,00 €
Optipack 8 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 35.070,00 €

Profilringpackerwalze

5.500 kg

35.070,00 €
Blechwalze 700

Unia Group

Preis: 4.300,00 €

Profilringpackerwalze

780 - 1.560 kg

4.300,00 €
Optipack 4 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 25.630,00 €

Profilringpackerwalze

3.460 kg

25.630,00 €
Optipack 5 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 29.480,00 €

Profilringpackerwalze

4.135 kg

29.480,00 €
Optipack 6 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 31.800,00 €

Profilringpackerwalze

4.525 kg

31.800,00 €
Optipack 8 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 35.770,00 €

Profilringpackerwalze

5.500 kg

35.770,00 €
Blechwalze 700

Unia Group

Preis: 4.300,00 €

Profilringpackerwalze

780 - 1.560 kg

4.300,00 €
Optipack 4 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis:

Profilringpackerwalze

3.460 kg

Optipack 5 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis:

Profilringpackerwalze

4.135 kg

Optipack 6 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis:

Profilringpackerwalze

4.525 kg

Optipack 8 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis:

Profilringpackerwalze

5.500 kg

Blechwalze 700

Unia Group

Preis:

Profilringpackerwalze

780 - 1.560 kg

Optipack 4 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 26.660,00 €

Profilringpackerwalze

3.460 kg

26.660,00 €
Optipack 5 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 30.670,00 €

Profilringpackerwalze

4.135 kg

30.670,00 €
Optipack 6 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 33.090,00 €

Profilringpackerwalze

4.525 kg

33.090,00 €
Optipack 8 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 37.220,00 €

Profilringpackerwalze

5.500 kg

37.220,00 €
Optipack 4 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 27.330,00 €

Profilringpackerwalze

3.460 kg

27.330,00 €
Optipack 5 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 31.440,00 €

Profilringpackerwalze

4.135 kg

31.440,00 €
Optipack 6 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 33.920,00 €

Profilringpackerwalze

4.525 kg

33.920,00 €
Optipack 8 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 38.150,00 €

Profilringpackerwalze

5.500 kg

38.150,00 €
Optipack 4 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 27.880,00 €

Profilringpackerwalze

3.460 kg

27.880,00 €
Optipack 5 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 32.070,00 €

Profilringpackerwalze

4.135 kg

32.070,00 €
Optipack 6 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 34.600,00 €

Profilringpackerwalze

4.525 kg

34.600,00 €
Optipack 8 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 38.910,00 €

Profilringpackerwalze

5.500 kg

38.910,00 €
Optipack 4 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 27.880,00 €

Profilringpackerwalze

3.460 kg

27.880,00 €
Optipack 5 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 32.070,00 €

Profilringpackerwalze

4.135 kg

32.070,00 €
Optipack 6 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 34.600,00 €

Profilringpackerwalze

4.525 kg

34.600,00 €
Optipack 8 SD

Horsch Maschinen GmbH

Preis: 38.910,00 €

Profilringpackerwalze

5.500 kg

38.910,00 €